האומן 17, חדרה
077-5501133
053-4-6323192

אמנת השירות שלנו

 

 1. אחריות על דברי פרסומת:
 • החברה מצהירה ומאשרת בפני המזמין כי ביחס לפרטי כל נמען / ליד (Lead) ו/או תלמיד פוטנציאלי שתעביר החברה  למזמין

("הנמען"), קיבלה החברה  מבעוד מועד את הסכמתו המפורשת מראש של הנמען, בכתב או בע"פ , וזאת ביחס לפניה מטעם המזמין

אל הנמען בהצעות מסחריות ו/או שיווקיות מטעמו, כמשמעה של הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים),

התשמ"ב-1982( להלן:" חוק הספאם"). למען הסר ספק, אחריות החברה כאמור לעיל תחול רק על הצעות מסחריות ושיווקיות אשר

יופנו לנמען בתחום העניין בו הביע רצון לקבל מידע. כל מסר פרסומי או שיווקי אשר ישלח לנמען שלא  תחום הלימוד אותו ביקש, לא יהא

באחריותה של החברה (מובהר כי פנייה לנמענים בהצעות מסחריות בהודעות אלקטרוניות ו/או מסרונים אפשרית רק על-בסיס הסכמה

בכתב של הנמען ולא הסכמה בע"פ).

 • ככל והודיע הנמען למזמין על ביטול הסכמתו לקבלת הצעות מסחריות ו/או שיווקיות, יחדול המזמין ממשלוח כל הודעה לנמען.

מובהר, די בכך שהודיע הנמען למזמין על ביטול ההסכמה והמזמין המשיך לשלוח דברי פרסומת לנמען, כדי לחייב את המזמין בתשלום

פיצוי ו/או שיפוי ו/או כל תשלום אחר הנקוב לעיל ו/או שלא נקוב לעיל בגין הודעות שנשלחו לאחר מסירת הודעת הביטול ע"י הנמען.

 • המזמין מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן-רווח

ו/או תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם או ייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת התחייבותיו לעיל ו/או בגין

כל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ובכלל זה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפי החברהו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או

מי מטעמם, על-ידי צד שלישי, לרבות כל נמען, שעניינה בטענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות חוק הספאם. מובהר, כי בכל מקרה

לא תקום למזמין טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תביעה מכוח חוק הספאם והוא מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או

פיצוי ו/או תובענה מכח חוק הספאם כנגד החברה.

 

 1. זכויות יוצרים:
 • כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים, סימני מסחר והזכויות האחרות בכל חומר שהמזמין יעביר לחברה יהיו שייכים

למזמין בלבד. החברה מתחייבת שלא לפרסם בשם המזמין חומרים שיש בהם כדי להפר כל זכות של צד שלישי.

 • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר,

למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 • למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות

יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר

אלקטרוני (e-mail).

 • לידר שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת המלא אם להשאיר או להסיר פרסום ו/או קישור לאתרים של המזמין מאתריה

במועד סיום ההתקשרות או לאחריו.  הפניות ו/או לידים ו/או פרטיי הפונים ו/או אמצעי התקשרות עימם ו/או כל נתון

אשר יסופק למזמין על ידי לידר, הינו בבעלותה של לידר בלבד, המזמין מתחייב שלא לעשות כל שימוש בנתונים שקיבל

אלא בהתאם להוראות הסכם זה. יובהר, המזמין לא יהא רשאי להעביר את הנתונים שקיבל מלידר לצד שלישי כלשהו.

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 • היה ויפר המזמין את הוראות ס"ק ב. לעיל מתחייב הוא לשלם פיצוי בסך של פי 3 מעלות הליד הנקוב בסעיף 3 לעיל.

 

 1. סודיות ומוניטין:
 • במשך תקופת ההתקשרות ולאחריה, מתחייבים הצדדים לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מ

ראש ובכתב של הצד השני ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה,

מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות פרטיי פונים, רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל הצד השני ו/או הקשור בצד השני ו/או

תוכניותיו ו/או פעולותיו ו/או דרכי הייצור שלו ו/או מידע מסחרי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת אותו צד אגב מתן השירותים.

 • כמו כן, מתחייבים הצדדים שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין ובשם הטוב של משנהו ושל חבריו, מנהליו ומטרותיו.

 

 1. הגבלת אחריות:
 • החברה לא תישא בכל תשלום ו/או דמי נזק ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או עיכוב בפעולה, שייגרם

למזמין כתוצאה מתקלה במערכת ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש במערכת או בנתונים ו/או בגין כל דליפה

ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שהוזן למערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם

אחר שאינו בשליטתה ו/או בשל תקלה טכנית או אחרת של כל גורם שאינו בשליטת החברה לרבות הקשורה לתשתית האינטרנט

ו/או בשרת האינטרנט.

 • המזמין יישא לבדו בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לכל גורם, כתוצאה מהשימוש שעשה במערכת או בנתונים

שהפיק ממנה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי צדדים שלישיים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם,

לצד שלישי כלשהו, והקשור ו/או הנובע במישרין או בעקיפין משימוש שעשה המשתמש במערכת ובנתונים בה. המשתמש מתחייב לשפות

את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה או למי מטעמה בגין שימוש שעשה המשתמש

במערכת או בנתונים בה.

 

 • אחריות הלקוח להודיע לחברת לידר סולושנס באמצעות מייל על כל שינוי בקורסים / פעילות (שינוי אזור, ביטול פעילות וכדו'),כמו כן

על שינוי בפרטי התקשרות –  במידה  ולא תתקבל הודעה – יחויבו הלידים שהתקבלו למסלול

 • במידה ולא התקבל דוח לידים במייל, באחריות הלקוח לעדכן את לידר בנושא וזאת על מנת שניתן יהיה לספק למזמין דוח רלוונטי בזמן.

בכל מקרה מוסכם בין הצדדים שהדבר לא יפגע בחובתה של המכללה לשלוח את הדוח בתאריכים הרלוונטיים על פי הסכם זה.

 • במסגרת תיקון 41* לחוק מע"מ, החל מחודש אוקטובר 2012 ישלח אליך  חשבון עסקה עבור לידים  מחברת לידר סולושנס

מפעילת אתרים הוט קאר וקורסים, *חשבונית מס תצא במועד פירעון התשלום.

 

 1. הגדרה של ליד לא תקין ומועדי דיווח:
 • א. מכיוון שאתרנו פתוח לכל אדם החפץ להשתמש בו יתכנו מקרים בהם ניתקל בכשלים טכניים של לידים.

ביטול בגובה של 20% מכסה את המקרים הבאים, בהם נמצא הליד כלא תקין.

הגדרה של ליד לא תקין תהא אחת מבין העילות הבאות בלבד:

 • ליד של לקוח פוטנציאלי המכיל טלפון שגוי.
 • הפונה מתכחש לפנייה
 • אין מענה לאחר 5 ניסיונות

 

 • ב. ללקוח יינתן זיכוי קבוע של 20% ע"ח לידים לא תקינים
 • ג. המזמין מסכים כי במידה ולא יחזור להפניה בתווך של 2 ימי עסקים כמוסכם לעיל לא תעמוד לו הזכות לדרוש לביטול הפניה,
  אף אם תתקיים אחת מעילות לביטול ההפניה.
 • ד. דוחות לידים ישלחו ללקוח ביום האחרון של החודש הקלנדרי.
 • ה. ללקוח תתאפשר הגשת בקשה לבדיקת הלידים, לשם שיפור ובקרת האיכות, עד ל 5 לחודש העוקב.
  דוחות אשר יוגשו לאחר תאריך זה לא יבדקו.
 • ו. דוחות הלידים (במסגרת הדו"ח יפורטו סיבות לבדיקת ההפניות, ככל וישנן) שיתקבלו ישמשו לבקרת איכות
  ואין בהם לקבלת זיכוי נוסף

 

 1. בחינה להעלאת אחוז הביטול:

א. לאחר תקופת עבודה משותפת של שלושה חודשים, בין החברה למזמין, יכול המזמין לבקש מהחברה לבחון מחדש את אחוזי הביטול

הקיימים למזמין ולבקש בחינת העלאת אחוזי הביטול וזאת בהתאם לבדיקות נתוני המכללה ואישור סופי ע"י החברה,.

יובהר כי למזמין אחוז ביטול מקסימאלי מוגדר.  מאידך, יכולה החברה לשקול הורדת אחוזי הביטול של המזמין בהתאם לצורך וזאת

בהתאם לבדיקת נתונים ואישור הלקוח.

 

 1. ערעור על החלטה:

המזמין רשאי להגיש דוח אשר ייבדק לצורך בקרת איכות, דוחות לידים יש להגיש עד ל- 5 לחודש.

דוחות אשר יוגשו לאחר תאריך זה לא יבדקו. אין בהגשת דוח כדי לקבל זיכוי נוסף מעבר לזיכוי האמור בסעיף ביטול קבוע.

 

07/11/2019
WhatsApp שלח הודעה לווצאפ שלנו